Deklaracja dostępności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w Chrzanowie

Wstęp Deklaracji

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w Chrzanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pedagogicznachrzanow.pl.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
(w skrócie Filia w Chrzanowie):

Telefon: +48 32 623 45 13
E-mail:  filia.chrzanow@pbw.edu.pl
Adres korespondencyjny: al. Henryka 53 32-500 Chrzanów

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.pedagogicznachrzanow.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-30

Strona internetowa www.pedagogicznachrzanow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Filii w Chrzanowie.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • możliwość głosowego odczytu strony przy pomocy mowy syntetycznej,

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonych pracowników PBW.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-30.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Telefon: +48124211098
E-mail: sekretariat@pbw.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie Filia w Chrzanowie spełnia częściowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wejście do budynku, w którym znajduje się biblioteka: jeden stopień o wysokości 20 cm. Dla osób na wózkach dostępny jest schodołaz gąsienicowy, potrzebę skorzystania należy zasygnalizować użyciem dzwonka.
Wejście do pomieszczeń biblioteki bez stopni.
Toaleta dla niepełnosprawnych ma powierzchnię 6m2, jest dostosowana dla potrzeb ludzi poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W zakresie dostępności parkingu:

  1. Brak ogólnodostępnego parkingu.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

  1. Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności Fili w Chrzanowie w tekście łatwym do czytania,
  2. Biblioteka nie posiada tłumacza języka migowego.