na drewnianym stole książki, powyżej duży napis uwaga czytelnicy, na dole na brązowym tle tytuł konkursu na biblioteczną rymowankę

Od 8 IV do 8 V 2024 r. serdecznie zapraszamy do zabawy literackiej i udziału w konkursie
na rymowankę. Z okazji zbliżającego się Tygodnia Bibliotek zapraszamy do tworzenia rymowanek na temat biblioteki. Przewidziane nagrody książkowe.

REGULAMIN KONKURSU NA BIBLIOTECZNĄ RYMOWANKĘ 

§1.
1.Organizatorem konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie – Filia w Chrzanowie.
2. Konkurs organizowany jest w ramach akcji na bibliotecznym FB i trwa od 8 IV do 8 V XII 2024 r.
3. Nadrzędnym celem konkursu jest propagowanie Tygodnia Bibliotek, kultury literackiej, twórczości artystycznej, czytelnictwa oraz edukacyjnej roli Biblioteki Pedagogicznej w lokalnym środowisku.

§2.
1. Konkurs jest otwarty – udział może wziąć każda, pełnoletnia osoba.
2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie rymowanki o tematyce bibliotecznej.
3. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 rymowanki napisane w języku polskim.
4. Prace konkursowe należy przysłać do 8 V 2024 r. do organizatora na adres elektroniczny: filia.chrzanow@pbw.edu.pl wraz ze zgodą Autora na publikację tekstu do celów konkursu na stronie Biblioteki w mediach społecznościowych. Teksty można również dostarczyć osobiście lub listownie do siedziby Biblioteki: Chrzanów, al. Henryka 53.
5. Powołane przez organizatora jury wyłoni zwycięzców (I, II, III miejsce).
6. O wynikach konkursu i dacie wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie biblioteki oraz na bibliotecznym profilu Facebook.
7. Uczestnik konkursu wysyłając swój utwór literacki oświadcza, iż akceptuje Regulamin konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w nim. Zaświadcza również, że jest twórcą zgłoszonego na konkurs utworu literackiego i przysługują mu niczym nieograniczone prawa osobiste i majątkowe do utworu.

§3.
1. Uczestnik konkursu z chwilą zgłoszenia się do udziału w konkursie jednocześnie udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do utworów literackich zgłoszonych w ramach konkursu bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do konkursu polach eksploatacji, w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – techniką cyfrową;
b) w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

§4.
1. Uczestnicy, którzy naruszą Regulamin konkursu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe zostaną wykluczeni z konkursu.
2. Regulamin przewiduje nagrody książkowe dla Zwycięzców (miejsca 1-3).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem email: ochronadanych@pbw.edu.pl.
3. Udostępnione dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu „Biblioteczna rymowanka” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami udostępnionych danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną.
5. Dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji konkursu oraz zadań szkoleniowo edukacyjnych, w tym do kontaktu, w celach statystycznych i analitycznych, sprawozdawczych, archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych przez okres niezbędny do ich wykonania.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie.