Deklaracja dostępności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w Chrzanowie

Wstęp Deklaracji

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w Chrzanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pedagogicznachrzanow.pl.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
(w skrócie Filia w Chrzanowie):

Telefon: +48 32 623 45 13
E-mail:  filia.chrzanow@pbw.edu.pl
Adres korespondencyjny: al. Henryka 53 32-500 Chrzanów

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.pedagogicznachrzanow.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30

Strona internetowa www.pedagogicznachrzanow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Filii w Chrzanowie.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • możliwość głosowego odczytu strony przy pomocy mowy syntetycznej,

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonych pracowników PBW.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-30.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Telefon: +48124211098
E-mail: sekretariat@pbw.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie Filia w Chrzanowie spełnia częściowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami.

Wejście do budynku, w którym znajduje się biblioteka: jeden stopień
o wysokości 20 cm.
Wejście do pomieszczeń biblioteki bez stopni.
Toaleta dla niepełnosprawnych ma powierzchnię 6m2, jest dostosowana
dla potrzeb ludzi poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W zakresie dostępności parkingu:

  1. Brak ogólnodostępnego parkingu.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

  1. Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności Fili w Chrzanowie w tekście łatwym do czytania,
  2. Biblioteka nie posiada tłumacza języka migowego.