Czasopisma on-line z otwartym dostępem można pobierać PDF i drukować

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis (poszczególne dziedziny, np. Studia Paedagogica, Studia Historica, Studia de Cultura mają osobne zasoby on-line)

Biblioterapeuta
http://www.biblioterapiatow.pl/index.php/dzialalnosc/biblioterapeuta-online-1997-2013

Chowanna
https://journals.us.edu.pl/index.php/CHOWANNA/issue/archive

Dzieje Najnowsze
https://apcz.umk.pl/DN/issue/archive

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/issue/archive

Etyka
https://etyka.uw.edu.pl/index.php/etyka/issue/archive

Kwartalnik Historyczny
https://apcz.umk.pl/KH

Kultura i Edukacja
https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/kie

Kultura i Społeczeństwo
http://www.kulturaispoleczenstwo.pl/

Meritum
http://meritum.edu.pl/numery/index?page=1

Paedagogia Christiana
https://apcz.umk.pl/PCh/index

Pamiętnik Literacki
http://pamietnik-literacki.pl/pl/

Pedagogika społeczna
http://pedagogikaspoleczna.com/o-kwartalniku/

Polityka społeczna
https://polityka-spoleczna.ipiss.com.pl/resources/html/archives

Praca Socjalna
https://e-pracasocjalna.pl/resources/html/archives

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
https://problemyopiekunczo-wychowaw.pl/resources/html/archives

Przegląd Psychologiczny
https://www.kul.pl/tresc-contents,art_4340.html

Przegląd Więziennictwa Polskiego
http://pwp.edu.pl/journal/archive

Psychologia Wychowawcza
https://e-psychologiawychowawcza.pl/resources/html/archives

Studia Socjologiczne
https://www.studiasocjologiczne.pl/lista.html

Szkoła Specjalna
https://e-szkolaspecjalna.pl/resources/html/articlesList?issueId=13709